គតិយុត្តគន្ថរចនា(កម្រងច្បាប់)

ប្រភព៖  llundi.wordpress.com

រដ្ឋធម្មនុញ្ញ អនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្ស និងកតិកសញ្ញានានា

១. រដ្ឋធម្មនុញ្ញានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ១៩៩៣ និងវិសោធនកម្មឆ្នាំ ២០០១
Constitution of the Kingdom of Cambodia (1993) and subsequent amendments (2001)

២. សេចក្ដីប្រកាសជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្ស ១៩៤៨
Universal Declaration of Human Rights (1948)

៣. កតិសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិនយោបាយ ១៩៦៦
International Convenant on Civil and Political Rights (1966)

៤. កតិសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966)

៥. អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីការបំបាត់ទម្រង់នៃការរើសអើង ប្រឆាំងនឹងស្ត្រីភេទ
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965)

៦. អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការបំបាត់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីភេទ ១៩៧៩
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979)

៧. អនុសញ្ញាប្រឆាំងទារុណកម្ម និងការប្រព្រឹត្តមកលើខ្លួន (ទណ្ឌកម្មឯទៀត ដែលឃោឃៅ អមនុស្ថធម៌)១៩៨៤
Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1984)

៨. អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារ ១៩៨៩
Convention on the Rights of the Child (1989)

៩. ពិធីសារតាមចិត្តជ្រើសរើសជាប់នឹងអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារ ពាក់ពន្ធ័នឹងការលក់កុមារ ពេស្យាកម្មកុមារ និងកាមសាស្ត្រកុមារ ២០០០
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (2000)

១០. អនុសញ្ញាស្តីពីការបង្ការ និងផ្តន្ទាទោសចំពោះបទឪក្រិដ្ឋប្រល័យពូជសាសន៍ ១៩៤៨
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948)

១១. អនុសញ្ញាពាក់ព័ន្ធឋានៈនៃជនភៀសខ្លួន ១៩៥១
Convention relating to the Status of Refugees (1951)

១២. ពិធីសារពាក់ព័ន្ធ ឋានៈជនភៀសខ្លួន ១៩៦៦
Protocol relating to the Status of Refugees (1966)

១៣. ពិធីសារពាក់ព័ន្ធ ឋានៈជនភៀសខ្លួន ១៩៦៦Protocol relating to the Status of Refugees (1966)

១៤. អនុសញ្ញាលេខ២៩ ស្តីពីការងារដោយបង្ខំ (ជាកាតព្វកិច្ច) ១៩៣០
ILO Convention No: 29 concerning Forced or Compulsory Labor (1930)

១៥. អនុសញ្ញាលេខ៨៧ ស្តីពីសេរីភាពនៃសមាគម និងការការពារសិទ្ធិ នៃការបង្កើតសមាគម ១៩៤៨
ILO Convention No: 87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize (1948)

១៦. អនុសញ្ញាលេខ៩៨ ការអនុវត្តន៍គោលការណ៍ស្តីអំពីសិទ្ធិនៃការបង្កើតសមាគម និងសិទ្ធិនៃការចរចាជាសមូហភាព ១៩៤៩
ILO Convention No: 98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain Collectively (1949)

១៧. អនុសញ្ញាលេខ១០០ ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលស្មើគ្នាសំរាប់កម្មករនិយោជិតបុរស-ស្ត្រី ចំពោះការងារមានតម្លៃស្មើគ្នា ១៩៥១
ILO Convention No: 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value (1951)

១៨. អនុសញ្ញាលេខ១០៥ ស្តីពីការលប់បំបាត់នៃការងារដោយបង្ខំ ១៩៥៧
ILO Convention No: 105 concerning the Abolition of Forced Labor (1957)

១៩. អនុសញ្ញាលេខ១១១ ស្តីពីការរើសអើងក្នុងការងារ និងមុខរបរ ១៩៥៨
ILO Convention No: 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (1958)

២០. អនុសញ្ញាលេខ១៣៨ ស្តីពីការកំរិតអាយុអប្បបរមាសំរាប់ការចូលធ្វើការងារ ១៩៧៣
ILO Convention No: 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment (1973)

២១. បញ្ញត្តិជាបទដ្ឋានអប្បបរមាសំរាប់គ្រប់គ្រងអ្នកទោស ១៩៥៥
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (1955)

២២. ក្រមសីលធម៌សំរាប់មន្ត្រីប្រតិបត្តិច្បាប់ ១៩៧៩
Code of Conduct for Law Enforcement Officials (1979)

២៣. គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានស្តីពីឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការ ១៩៨៥
Basic Principal on the Independence of the Judiciary (1985)

២៤. គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីតួនាទីរបស់ព្រះរាជអាជ្ញា ១៩៩០
Guidelines on the Role of Prosecutors (1990)

២៥. គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានស្តីពីការប្រើប្រាស់កម្លាំង និងអាវុធដោយមន្ត្រីប្រតិបត្តិច្បាប់ ១៩៩០
Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (1990)

រដ្ឋសភា, ព្រឹទ្ធសភា, ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញ, តុលាការ និងមេធាវី

១. ច្បាប់ស្តីពីការចាត់តាំង និងសកម្មភាពរបស់សាលាជំរៈក្តីនៃរដ្ឋកម្ពុជា ១៩៩៣
Law on the Organization and Activities of the Adjudicative Courts of the State of Cambodia (1993)

២. ច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ប្រដាប់ក្តី ១៩៩៣
Law on Court’s Fee (1993)

៣. ច្បាប់ស្តីពីការកំណត់ចំនួនអាសនៈរដ្ឋសភានីតិកាលទី៣ ២០០២
Law on the Determination of Number of Seats of the National Assembly for the Third Legislature (2002)

៤. បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ១៩៩៣ និងវិសោធនកម្មលើប្រការ ២៩ ប្រការ ៣១ និង​ប្រការ៤៧ (១៩៩៥) វិសោធនកម្មប្រការ ៣៦ និងប្រការ ៣៨ (២០០៣) និងវិសោធនកម្មប្រការ ២ ,៣,៤,៥,៦ ,៧ ,៩,១០,១៤,១៥,១៧,២២,៣១ថ្មី ,៣៣,៤០,៤១,៤៨,៥១,៥៥,៥៦,៥៨,៥៩,៦០ និងប្រការ៨៣(២០០៥)
Internal Rules of Procedure of the National Assembly (1993) and subsequent amendments (2005)

៥. បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ១៩៩៩
Internal Rules of Procedure of the Senate of the Kingdom of Cambodia (1999)

៦. ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុម ប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ១៩៩៨
Law on the Organization and Functioning of the Constitution Council (1998)

៧. បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងស្តីពីនីតិវិធីដែលត្រូវអនុវត្តនៅមុខក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ១៩៩៨
Internal Rules of Procedure of the Constitutional Council and Procedural Regulations to Apply before the Constitution Council (1998)

៨. ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម ១៩៩៥
Law on the Organization and Functioning of the Supreme Council of Magistracy (1994)

៩. ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវី ១៩៩៥
Law on the Status of Lawyers of the Kingdom of Cambodia (1995)

១០. អនុក្រឹត្យលេខ ៥០៥ អនក្រ.តត ស្តីពីការផ្តល់សមត្ថកិច្ចបន្ថែមជាសារការី​ដល់​មេធាវី​មួយ​រូប​នៃ​គណៈ​មេធាវី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ២០០១
Sub-decree No: 505 on the Provision of Additional Competence as Notary to One Specific Lawyer of the Bar Association of the Kingdom Of Cambodia (2001)

នីតិប្រតិបត្តិ និងមន្ត្រីស៊ីវិល

១. ច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី (១៩៩៤)
Law on the Organization and Functioning of the Council of Minister (1994)

២. ច្បាប់ស្ដីពីសហលក្ខន្តិកៈនៃមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (១៩៩៤)
Law on the Gerneral Status of Civil Servants of the Kingdom of Cambodia (1994)

៣. ច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មមាត្រា ៥១ នៃច្បាប់ស្ដីពីសហលក្ខន្តិកៈនៃមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល (១៩៩៩)
Law on the Amendment of Article 51 of the Law on the General Status of Civil Servants of the Kingdom of Cambodia (1999)

៤. ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ-សង្កាត់ (២០០១)
Law on Commune Administration (2001)

៥. អនុក្រឹត្យលេខ ១៦ អនក្រ.បក ស្ដីពីមូលនិធិឃុំ-សង្កាត់ (២០០២)
Sub-decree No: 16 on the Funds of the Communes (2002)

៦. អនុក្រឹត្យលេខ ២២ អនក្រ.បក ស្ដីពីការធ្វើវិមជ្ឈការអំណាច តួនាទីភារកិច្ចទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ (២០០២)
Sub-decree No: 22 on the Division of Power, Role and Duties Granted to the Commune Council (2002)

៧. អនុក្រឹត្យលេខ ២៦ អនក្រ.បក ស្ដីពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឃុំ-សង្កាត់ (២០០២)
Sub-decree No: 26 on the Finacial Management of the Communes (2002)

៨. ប្រកាសលេខ១៨៨៤ប្រកស្ដីពីការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចដល់អភិបាលខេត្ត-ក្រុង​ក្នុងការជួយគាំទ្រក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់
Proclamation of the Ministry of Interior No: 1884 on Delegation of Power to Provincial and Municipal Governors in Support of the Commune Councils (2002)

ការបោះឆ្នោត និងគណបក្សនយោបាយ

១. ច្បាប់ស្ដីពីគណៈបក្សនយោបាយ (១៩៩៧)
Law on Political Parties (1997)

២. ច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រ (១៩៩៧) និងវិសោធនកម្មឆ្នាំ ២០០២
Law on the Election of the National Assembly (1997) and subsequent amendments (2002)

៣. ច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ-សង្កាត់ ២០០១
Law on the Election of Commune Councils (2001)

អន្តោប្រវេសន៍ និងសញ្ជាតិ

១. ច្បាប់ស្ដីពីអន្តោប្រវេសន៍ ១៩៩៥
Law on Immigration (1994)

២. ច្បាប់ស្ដីពីសញ្ជាតិ ១៩៩៦
Law on Nationality (1996)

៣. អនុក្រឹត្យលេខ៣០ អនក្រ.បក ស្ដីពីបែបបទសម្រាប់អនុវត្តចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យជនបទេសអន្តោប្រវេសន្ត ចេញ-ចូល និងស្នាក់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ១៩៩៦
Sub-decree No: 30 on the Formalities of Application for the Authorization of Immigrant Aliens to Enter, Exit and Reside in the Kingdom of Cambodia (1996)

៤. អនុក្រឹត្យលេខ៣៦ អនក្រ.បក ស្ដីពីអត្តសញ្ញាប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ១៩៩៦
Sub-decree No: 36 on the Khmer Nationality Identity Cards (1996)

៥. អនុក្រឹត្យលេខ ៧៥ អនក្រ.បក ស្ដីពីបែបបទសម្រាប់ជនបទេសមិនមែនអន្តោប្រវេសន្តចេញ-ចូល និងស្នាក់នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ១៩៩៦
Sub-decree No: 75 on the Formalities of Application for Authorization of Non-Immigrant Aliens to Enter, Exit and Reside in the Kingdom of Cambodia (1999)

៦. អនុក្រឹត្យលេខ ២៩ អនក្រ.បក ស្ដីពីការសុំទារកកំព្រា ឬកុមារយកទៅចិញ្ចឹមជាកូនបទេស ២០០១
Sub-decree No: 29 on the Adoption of Orphaned Babies or Children to be brought up in Foreign Countries (International Adoption) (2001)

សារព័ត៌មាន និងរួមប្រជុំ

១. ច្បាប់ស្ដីពីបាតុកម្ម ១៩៩១
Law on Demonstrations (1991)

២. ច្បាប់ស្ដីពីរបបសារពត៌មាន ១៩៩៥
Law on the Press (1995)

កិច្ចសន្យា, ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី អាពាហ៍ពិពាហ៍និងគ្រួសារ

១. ក្រឹត្យលេខ ៣៨ ក្រ.ច ស្ដីពីកិច្ចសន្យា និងការទទួលខុសត្រូវក្រៅកិច្ចសន្យា ១៩៨៨
Decree-law No: 38 on Contracts and Liabilities (1988)

២. ច្បាប់ស្ដីពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងគ្រួសារ ១៩៨៩
Law on Marriage and Family (1989)

៣. ច្បាប់ស្ដីពីវិធីអនុវត្តសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណី ១៩៩២
Law on the Procedure for the Enforcement of Civil Judgements (1992)

៤. សារាចរលេខ ០៤ សរច.៨៤ ស្ដីពីសេចក្ដីណែនាំអំពីនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ១៩៨៤
Circular No: 04 regarding the Instruction on the Civil Procedures (1984)

៥. អនុក្រឹត្យលេខ ១០៣ អនក្រ.បក ស្ដីពីអាត្រានុកូលដ្ឋាន ២០០១
Sub-decree No: 103 on Civil Registration (2001)

៦. អនុក្រឹត្យលេខ ៦០ អនក្រ.បក ស្ដីពីការកែសម្រួលមាត្រា៨ និមាត្រា៥៩ នៃក្រឹត្យលេខ ១០៣ អនក្រ.បក
Sub-decree No: 60 on the Modification of the Articles 8 and 59 of the Sub-decree No: 103, dated 29.12.2000, on Civil Registration (2002)

៧. ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ២០០៧
Civil law 2007

៨. ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ២០០៧
Civil Procedure law 2007

ភូមិបាល ជលផល បរិស្ថាន និងមរតកវប្បធម៌

១. ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំទឹកដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ១៩៩៤
Land on the Land Management, Urbanization and Construction (1994)

២. ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ ១៩៩៦
Law on the Protection of the Cultural Heritage (1996)

៣. ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារបរិស្ថាន និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ១៩៩៦
Law on Environmental Protection and Management of Natural Resources (1996)

៤. ក្រឹត្យ-ច្បាប់លេខ៣៣ ក្រ.ច ស្តីពីការគ្រប់គ្រងវិស័យជលផល ១៩៨៧
Decree-Law No:33 on Fishery Management (1987)

៥. អនុក្រឹត្យលេខ២៦ អនក្រ ស្តីពីការជួលដែននេសាទទឹកសាប និងសមុទ្រ អោយធ្វើអាជីវកម្ម ១៩៨៩
Sub-decree No:26 on the Lease of Fresh Water and Sea Fishing Domains for Exploitation (1989)

៦. អនុក្រឹត្យលេខ៣៦ អនក្រ.បក ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង ១៩៩៩
Sub-decree No:36 on Solid Waste Management (1999)

៧. អនុក្រឹត្យលេខ២៧ អនក្រ.បក ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យការបំពុលទឹក ១៩៩៩
Sub-decree No:27 on the Control of Water Pollution (1999)

៨. អនុក្រឹត្យលេខ៧២ អនក្រ.បក ស្តីពីកិច្ចដំណើរការវាយតំលៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន ១៩៩៩
Sub-decree No:72 on the Environmental Impact Assessment Process (1999)

៩. អនុក្រឹត្យលេខ០៥ អនក្រ.បក ស្តីពីការគ្រប់គ្រងព្រៃសម្បទាន ២០០០
Sub-decree No:47 on the Organization and Functionning of the Cadastral Commission (2002)

១០.អនុក្រឹត្យលេខ៤២ អនក្រ.បក ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យការបំពុលខ្យល់ និងការរំខានដោយសម្លេង ២០០០
Sub-decree No:42 on the Control of Air Pollution and Noise Disturbances (2000)

១១. ច្បាប់ភូមិបាល ២០០១
Land Law (2001)

អនុក្រឹត្យលេខ៤៦ អនក្រ.បក ស្តីពីនីតិវិធីនៃការកសាងប្លង់សុរិយោដី និងសៀវភៅគោលបញ្ជីដីធ្លី ២០០២
Sub-decree No:46 on the Procedure for Setting up the Cadastral Plan and Main Land Registry (Systematic Land Registration) (2002)
អនុក្រឹត្យលេខ៤៧ អនក្រ.បក ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃគណៈកម្មការសុរិយោដី ២០០២
Sub-decree No:47 on the Organization and Functionning of the Cadastral Commission (2002)
អនុក្រឹត្យលេខ៤៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈដាច់ដោយដុំ ២០០២
Sub-decree No:48 on Sporadic Land Registration (2002)
ប្រកាសលេខ១១២ កនសប្រក ស្តីពីគោលការណ៍ណែនាំ និងនីតិវិធីរបស់គណៈកម្មការ សុរិយោដី ២០០២
Proclamation No:112 on Guiding Principles and Procedure of the Cadastral Commission (2002)
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ៣៧៧ សហវ ស្តីពីការកំណត់ចំណូលពីសោហ៊ុយសេវាសុរិយោដី ២០០២
Inter-ministerial Proclamation No:377 on the Fees for Cadastral Service (2002)
អនុក្រឹត្យលេខ១៩ អនក្រ.បក ស្តីពីសម្បទានដីសមត្ថកិច្ច ២០០៣ / Sub-decree no:19 on Land Concessions for Social Purpose (2003)

១២. ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ ២០០១
Law on Regulation of the Exploitation of Mineral Resources (2001)

១៣. ច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ ២០០២
Law on Forestry (2002)

សុខភាព និងឧសថ

១. ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងឧសថ ១៩៩៦
Law on Management of Pharmaceuticals (1996)

២. ច្បាប់ស្តីពីការរំលូតកូន ១៩៩៧
Law on Abortion (1997)

៣. ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការប្រកបវិជ្ជាជីវៈឯកជន ក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រ អមវេជ្ជសាស្ត្រ និងជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រ ២០០០
Law on the Management of Private Medical, Paramedical, and Medical Aide Services (2000)

៤. ច្បាប់ស្តីពីការបង្ការ និងការប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ការរាលដាលមេរោគអេដស៍ ជំងឺអេដស៍ ២០០២
Law on the Prevention and Combat against the Spread of HIV/AIDS (2002)

សេដ្ឋកិច្ច និងការងារ

១. ច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ ១៩៩៣
Law on the Financial System (1993)

២. ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា២៦ នៃច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ ២០០២
Law on the Amendment of Article 26 of the Law on the Financial System (2002)

៣. ច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ១៩៩៤
Law on Investment in the Kingdom of Cambodia

៤. ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម នៃច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ២០០៣
Law on the Amendment to the Law on Investment in the Kingdom of Cambodia (2003)

៥. ច្បាប់ស្តីពីវិធានពាណិជ្ជកម្ម និង បញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ១៩៩៥
Law on Commercial Rules and Commercial Registration (1995)

៦. ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម នៃច្បាប់ស្តីពីវិធានពាណិជ្ជកម្ម និងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ១៩៩៩
Law on the Amendment to the Law on Commercial Rules and Commercial Registration (1999)

៧. ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈទូទៅនៃសហគ្រាសសាធារណៈ ១៩៩៦
Law on the General Status of Public Enterprise (1996)

៨. ច្បាប់ស្តីពីការងារ ១៩៩៧
Labour Law (1997)

៩. ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ ១៩៩៧
Law on Taxation (1997)

១០. ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម នៃច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ ២០០៣
Law on the Amendment to the Law on Taxation (2003)

១១. ច្បាប់ស្តីពី​គ្រឺះ​ស្ថាន​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ១៩៩៩
Law on Banking and Financial Establishments (1999)

១២. ច្បាប់ស្តីពី​សវនកម្ម​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា លើកលែង​តែ​មាត្រា ៤០ ដែល​ត្រួវ​បាន​បដិសេធ​ដោយ ក្រុមប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ ២០០០
Law on Audit (2000)

១៣. ច្បាប់ស្តីពី​ច្បាប់​បន្ថែម​ទៅ​លើ​ច្បាប់​ស្តីពី​សវនកម្ម នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ២០០០
Law on the Addendum to the Law on Audit (2000)

១៤. ច្បាប់ស្តីពី​ការ​គ្រប់គ្រង​គុណភាព សុវត្ថិភាព​លើ​ផលិតផល​ទំនិញ និង​សេវា ២០០០
Law on the Management of Quality and Safety of Products and Services (2000)

១៥. ច្បាប់ស្តីពី​គណនេយ្យ​សហគ្រាស សវនកម្ម​គណនេយ្យ​សហគ្រាស និង​វិជ្ជាជីវៈ គណនេយ្យ ២០០២
Law on the Accounting of Public Enterprises, the Audit of Accounting of Public Enterprises and Accounting Profession (2002)

១៦. ច្បាប់​ស្តីពី​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​សម្រាប់​ជន​ទាំង​ទ្បាយ ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​បទប្បញ្ញត្តិ​នៃ​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការងារ ២០០២
Law on Social Security and Persons Covered by the Provisions of the Labour Law

ច្បាប់នីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម

១. ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ២០០៧
Criminal Procedure Code 2007 (New)

២. ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ១៩៩១
Law on Road Traffic (1991)

៣. ច្បាប់ស្តីពីការផ្តន្ទាទោសអំពើភេរវកម្ម ១៩៩២Law on the Punishment of Acts of Terrorism (1992)

៤. ច្បាប់ស្តីពីការដាក់គុកបង្ខំដល់រូបកាយក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌ ១៩៩២Law on Forced Physical Imprisonment (or Law on Imprisonment for Failure to Pay Compensation and Damages) (1992)

៥. បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីប្រព័ន្ធតុលាការ ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ និងនិតីវិធិព្រីហ្មទណ្ឌ សំរាប់អនុវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងសម័យអន្តរកាល ១៩៩២Provisions Relating to the Judiciary and Criminal Law And Procedure Applicable in Cambodia During the Transitional Period (1992)

៦. ច្បាប់ស្តីពីស្ថានទម្ងន់ទោសនៃបទឪក្រិដ្ឋ ២០០១Law on Aggravating Circumstances for Felonies (2001)

៧. ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ១៩៩៣Law on Criminal Procedure (1993)

៨. ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៣៦ មាត្រា៣៨ មាត្រា៩០ និងមាត្រា ៩១ នៃច្បាប់ស្តីពីនិតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ២០០១Law on the Amendment to Articles 36, 38, 90 and 91 of the Law on Criminal Procedure (2001)

៩. ច្បាប់ស្តីពីការបង្ក្រាប់អំពើពង្រត់ និងលក់ដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្ម លើមនុស្ស ១៩៩៦
Law on Suppression of Kidnapping and Trafficking/Sale of Hamna Persons and Exploitation of Human Persons (1996)

១០. ច្បាប់ស្តីពីការបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសង ១៩៩៦
Law on the Suppression of Gambling (1996)

១១. ច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន ១៩៩៦
Law on the Control of Drug (1996)

១២. ច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ និងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះ ២០០៦
Law on the prevention of domestic violence and protection of victims

១៣. ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្ម ២០០៧
Law on Counter Terrorism

១៤. ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ២០០៧
(English)Code of Penal Procedure (Frich)

ពន្ធនាគារ និងមជ្ឈមណ្ឌលយុវនីតិសម្បទា

១. អនុក្រឹត្យលេខ១៧ អន.ក្រ ស្តីពីតួនាទី ភារកិច្ច និងរចនាសម័ន្ពរ្ធបស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងយុវទោសករ ១៩៩៤
Sub-decree No:17 on the Roles, Duties and Organizational Structure of the Rehabilitation Center for Juvenile Delinquency (1994)

២. សេចក្តីប្រកាសរួមលេខ២៧៨ រ.ប៩៣ នៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងសន្តិសុខជាតិ ក្រសួងយុត្តិធម៌ និងក្រសួងសុខាភិបាល ប្រឆាំងនឹងការដាក់ខ្នោះ ច្រវាក់ ទណ្ឌិត ក្នុងពន្ធនាគារ )ជនជាប់ឃុំឃាំង នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងជាបណ្តោះអាសន្ន ១៩៩៣
Joint Proclamation No:278 of the Ministry of Interior and National Security, the Ministry of Justice and Ministry of Health on the Prohibition of the Use of Handcuffs and Chains with Convicts and Pre-trial Detainees Held in Cambodia Prisons (1993)

៣. ប្រកាសលេខ២១៧ ប្រ.ក ស្តីពីការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារ ១៩៩៨
Proclamation No:217 on the Administration of Prisons (1998)

៤. សារាចរលេខ០០១ ស.រ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យពន្ធនាគារស៊ីវិលក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ១៩៩៨
Circular No:001 on the Administration and Control of Civil Prisons in the Kingdom of Cambodia (1998)

នគបាល យោធា និងអាវុធ

១. ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​ផ្តន្ទាទោស​ការ​កាន់​អាវុធ និង​ការ​ស្លៀក​សំលៀក​បំពាក់​ ឯកសណ្ឋាន ដោយ​សុខ​ពី​បទបញ្ជា ១៩៩២
Law on the Punishment of Illegal Use of Weapons and Uniforms (1992)

២. ច្បាប់​ស្តីពី​លក្ខន្តិកៈ​ទូទៅ​ចំពោះ​យោធិន​ នៃ​កង​យោធពលខេមរភូមិន្ទ​ ១៩៩៧
Law on the General Status of Military Personnel of the Royal Cambodian Armed Forces (1997)

៣. ច្បាប់ស្តីពី​ការ​ហាម​ប្រើប្រាស់​គ្រាប់មីន​គ្រប់ប្រភេទ​ប្រឆាំង​មនុស្ស ១៩៩៩
Law on the Prohibition of the Use of All Types of Anti-Personnel Mines (1999)

៤. អនុក្រឹត្យ​លេខ​៧៧ អនក្រ ស្តីពីភារកិច្ច និងរចនាសមព័ន្ពទ្ធូទៅ នៃកងរាជអាវុធហត្ស ១៩៩៥
Sub-decree No:77 on the Duties and General Structure of the Royal Gendarmerie (1994)

៥. អនុក្រឹត្យលេខ៣៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងការត្រួតពិនិត្យ ការនាំចូល ការផលិត ការលក់ ការទិញដូរ ការចែកចាយ និងការប្រើប្រាស់អាវុធជាតិ ផ្ទុះ គ្រប់ប្រភេទ ១៩៩៩
Sub-decree No:38 on the Administration and Control of the Import, Production, Sale, Purchase, Distribution and the Use of Weapons, and Explosives of All type (1999)

ការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធសញ្ញាបត្យាប័ន

១. សន្ធិសញ្ញាស្តីពី​បត្យាប័ន​រវាង​ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ និង​ព្រះរាជាណាចក្រ​ថៃ​ ១៩៩៩
Extradition Treaty between the Kingdom of Cambodia, and the Kingdom of Thailand (1999)

២. សន្ធិសញ្ញាស្តីពី​បត្យាប័ន​រវាង​ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ និង​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ចិន​ ២០០០
Extradition Treaty betweenthe Kingdom of Cambodia, and the People’s Republic of China (2000)

៣. សន្ធិសញ្ញាស្តីពី​បត្យាប័ន​រវាង​ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ និង​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាធិបតេយ្យ​ប្រជាមានិត​ទ្បាវ​ 9២០០០
Extradition Treaty between the Kingdom of Cambodia, and the Lao People’s Democratic Republic (2005)

កម្មសិទ្ធិបញ្ញា

១. ច្បាប់​ស្ដី​ពី​ប្រកាស​នីយបត្រ​តក្កកម្ម វិញ្ញបនត្រម៉ូដែល​មាន​អត្តប្រយោជន៍​ និង​គំរូ​ឧស្សាហ៍កម្ម​ ២០០២
Law on Letters of Patents, Certificates of Useful Models and Industrial Drawings (2002)

២. ច្បាប់​ស្ដី​ពី​សិទ្ធិ​អ្នក​និពន្ធ និង​សិទ្ធិ​ប្រហាក់​ប្រហែល​ ២០០៣
Law on Copyright (2003)

រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​នៃ​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ និង​អនុសញ្ញា​នានា​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សិទ្ធិ​មនុស្ស

១. Constitution of the Kingdom of Cambodia (1993) and subsequent amendments (2001)

២. Universal Declaration of Human Rights (1948)

៣. International Convenant on Civil and Political Rights (1966)

៤. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966)

៥. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965)

៦. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979)

៧. Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1984)

៨. Convention on the Rights of the Child (1989)

៩. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (2000)

១០. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948)

១១. Rome Statute of the International Criminal Court (1998)

១២. Convention relating to the Status of Refugees (1951)

១៣. Protocol relating to the Status of Refugees (1966)

១៤. ILO Convention No: 29 concerning Forced or Compulsory Labor (1930)

១៥. ILO Convention No: 87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize (1948)

១៦. ILO Convention No: 98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain Collectively (1949)

១៧. ILO Convention No: 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value (1951)

១៨. ILO Convention No: 105 concerning the Abolition of Forced Labor (1957)

១៩. ILO Convention No: 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (1958)

២០. ILO Convention No: 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment (1973)

២១. Code of Conduct for Law Enforcement Officials (1979)

២២. Basic Principal on the Independence of the Judiciary (1985)

២៣. Guidelines on the Role of Prosecutors (1990)

២៤. Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (1990)

Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: