នីតិធនាគារ

ច្បាប់ស្តីពី គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ១៩៩៩

ប្រភព លោក ជ័យ រិទ្ធី kh-cheyrithy.blogspot.com

ច្បាប់

 1. ក្រម​ច្បាប់​អនុវត្ត​ចំពោះ​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ និង​ ហិរញ្ញវត្ថុ (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
 2. ច្បាប់​ស្តីពីការរៀបចំ​ និង​ ការ​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា (ខ្មែរ)
 3. ច្បាប់​ស្តីពី​វិសោធនកម្ម​មាត្រា ១៤ និង​មាត្រា ៥៧ នៃ​ច្បាប់​ស្តីពីការ​រៀបចំ និង​ ការ​ប្រព្រឹត្ត​​​ទៅ​នៃធនាគារ​ជាតិ (ខ្មែរ ឬ​  អង់​គ្លេស)
 4. ច្បាប់​ស្តីពីគ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ (ខ្មែរ ឬ​  អង់​គ្លេស)
 5. ច្បាប់​ស្តីពីភតិសន្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ (ខ្មែរ ឬ​  អង់​គ្លេស)
 6. ច្បាប់​ស្តីពី​​ឧបករណ៍​អាច​ជួញ​ដូរ​បាន និង​ប្រតិបត្តិការ​ទូទាត់​សង​ប្រាក់ (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
 7. ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​ប្រឆាំង​ការ​សំអាត​ប្រាក់ និង​ហិរញ្ញប្បទាន​ភេវរកម្ម (ខ្មែរ ឬ​  អង់​គ្លេស)
 8. ច្បាប់​ស្តីពីការ​គ្រប់​គ្រង​ការ​ប្តូរប្រាក់ (ខ្មែរ ឬ​  អង់​គ្លេស)

ប្រកាស

 1. ប្រកាស​ស្តីពី​ការបើ​ក​ទូលាយ​ក្នុង​ការ​កំណត់​អត្រា​ការប្រាក់ ១៩៩៥ (ខ្មែរ)
 2. ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​បើក​ទូលាយ​ក្នុង​ការ​កំណត់​អត្រា​ការប្រាក់ ២០០៩ (ខ្មែរ)
 3. ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​បើក​សភា​ទូទាត់​មូលប្បទានបត្រ​ជា​ប្រាក់​រៀល និង​ប្រាក់​ដុល្លារ ២០១០(ខ្មែរ)
 4. ប្រកាស​ស្តីពី​អ្នក​ដំណើរការ​តតិយភាគី ២០១០ (ខ្មែរ)
 5. ប្រកាសស្តីពី​របាយការណ៍​ឥណទាន​ធំ និង​​ពិនិត្យ​តាម​ដាន​ឥណទាន​ប្រមូលផ្តុំ ២០០៩(ខ្មែរ)
 6. ប្រកាស​ស្តីពីការ​តម្កល់​ប្រាក់​បម្រុង​កាតព្វកិច្ច​អប្បបរមា​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ២០០៩ (ខ្មែរ)
 7. ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់ និង​សំវិធានធន​នៃ​ទ្រព្យ​សកម្ម​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ២០០៩ (ខ្មែរ)
 8. ប្រកាស​ស្តីពីការ​តម្កល់​ប្រាក់​បម្រុង​កាតព្វកិច្ច​លើ​ប្រាក់​បញ្ញើ និង​ប្រាក់​កម្ចី​របស់​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ ២០០៩ (ខ្មែរ)
 9. ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​ផ្តល់​ឥណទាន​វិបារូបន៍ដល់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​ខ្វះខាត​សាច់​ប្រាក់​ងាយ​ស្រួលបណ្តោះ​អាសន្ន​ ២០០៩ (ខ្មែរ)
 10. ប្រកាស​ស្តីពីសាហ៊ុយ​អាជ្ញាបណ្ណ​របស់​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ទទួល​ប្រាក់​បញ្ញើ ២០០៩ (ខ្មែរ)
 11. ប្រកាស​ស្តីពីការ​កំណត់​ជាថ្មី​នៃ​ដើមទុន​ចុះបញ្ជី និង​លក្ខខណ្ឌ​សុំអាជ្ញាបណ្ណ​ចំពោះ​​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ ២០០៨ (ខ្មែរ)
 12. ប្រកាស​ស្តីពីការ​កំណត់​លេខ​អត្តសញ្ញាណ​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ ២០០៨ (ខ្មែរ)
 13. ប្រកាស​ស្តីពី​មូលប្បទាន​បត្រ​ស្តង់​ដា ២០០៨ (ខ្មែរ​ ឬ​អង់​គ្លេស)
 14. ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​ប្រឆាំង​ការសំអាត​ប្រាក់ និង​ហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្ម​ ២០០៨ (ខ្មែរ)
 15. ប្រកាស​ស្តីពី​ភតិសន្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ ២០០៨ (ខ្មែរ)
 16. ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​តម្កល់​ប្រាក់​បម្រុង​កាតព្វកិច្ច​លើ​ប្រាក់​កម្ចី និង​ប្រាក់​បញ្ញើ​របស់​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ ២០០៨ (ខ្មែរ)
 17. ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​បង្កើត​គណៈកម្មាធិការ​លើ​គោល​នយោបាយ​រូបិយវត្ថុ ២០០៨ (ខ្មែរ)
 18. ប្រកាស​ស្តីពី​វិសោធនកម្ម​លើ​ប្រកាស​ស្តីពី​ឥណទាន​រវាង​សម្ព័ន្ធ​ញាតិ ២០០៧ (ខ្មែរ)
 19. ប្រកាស​ស្តីពីការ​ផ្តល់​អាជ្ញាបណ្ណ​ចំពោះ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ២០០៧ (ខ្មែរ)
 20. ក្រម​ច្បាប់​អនុវត្ត​ចំពោះ​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)

ប្រភព ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ធនាគារជាតិ

Banking Code
Law on Amendment Article 14 and Article 57 of the Law on the Organization and Function of the National Bank of Cambodia
Law on Banking and Financial Institution
Law on Banking and Financial Institutions 1999
Law on Financial Lease
Law on Foreign Exchange
Law on Negotiable Instrument & Payment Transaction
Law on Secured Transactions
Law on Secured Transactions (Khmer)
Law on the Organization & Conduct of National Bank of Cambodia
Law on the Supervision of Commercial Banks 1992
Law on the organisation and functioning of the National Bank of Cambodia 1996
Law on the organisation and functioning of the National Bank of Cambodia 1996
Law on the renaming, reorganization and functioning of the People’s National Bank of Cambodia 1992
Law on the supervision of financial institutions 1992
PREAH REACH KRAM Law on Banking and Financial Institutions
Regulation dated December 29, 1997 on the conditions for banks and financial institutions

ប្រភព៖  llundi.wordpress.com

ច្បាប់​ និង​បទប្បញ្ញត្តិទាំង​នេះ​អាច​ទាញ​យក​ចេញ​ពី​គេហទំព័រ​របស់​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា៖​

ច្បាប់
 1. ក្រម​ច្បាប់​អនុវត្ត​ចំពោះ​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
 2. ច្បាប់​ស្តីពីការរៀបចំ​ និង​ការ​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា (ខ្មែរ)
 3. ច្បាប់​ស្តីពី​វិសោធនកម្ម​មាត្រា ១៤ និង​មាត្រា ៥៧ នៃ​ច្បាប់​ស្តីពីការ​រៀបចំ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​ធនាគារ​ជាតិ (ខ្មែរឬ​អង់​គ្លេស)
 4. ច្បាប់​ស្តីពីគ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
 5. ច្បាប់​ស្តីពីភតិសន្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
 6. ច្បាប់​ស្តីពី​​ឧបករណ៍​អាច​ជួញ​ដូរ​បាន និង​ប្រតិបត្តិការ​ទូទាត់​សង​ប្រាក់ (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
 7. ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​ប្រឆាំង​ការ​សំអាត​ប្រាក់ និង​ហិរញ្ញប្បទាន​ភេវរកម្ម (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
 8. ច្បាប់​ស្តីពីការ​គ្រប់​គ្រង​ការ​ប្តូរប្រាក់ (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
ប្រកាស
 1. ប្រកាស​ស្តីពី​ការបើ​ក​ទូលាយ​ក្នុង​ការ​កំណត់​អត្រា​ការប្រាក់ ១៩៩៥ (ខ្មែរ)
 2. ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​បើក​ទូលាយ​ក្នុង​ការ​កំណត់​អត្រា​ការប្រាក់ ២០០៩ (ខ្មែរ)
 3. ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​បើក​សភា​ទូទាត់​មូលប្បទានបត្រ​ជា​ប្រាក់​រៀល និង​ប្រាក់​ដុល្លា ២០១០ (ខ្មែរ)
 4. ប្រកាស​ស្តីពី​អ្នក​ដំណើរការ​តតិយភាគី ២០១០ (ខ្មែរ)
 5. ប្រកាសស្តីពី​របាយការណ៍​ឥណទាន​ធំ និង​​ពិនិត្យ​តាម​ដាន​ឥណទាន​ប្រមូលផ្តុំ ២០០៩(ខ្មែរ)
 6. ប្រកាស​ស្តីពីការ​តម្កល់​ប្រាក់​បម្រុង​កាតព្វកិច្ច​អប្បបរមា​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ២០០៩ (ខ្មែរ)
 7. ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់ និង​សំវិធានធន​នៃ​ទ្រព្យ​សកម្ម​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ២០០៩ (ខ្មែរ)
 8. ប្រកាស​ស្តីពីការ​តម្កល់​ប្រាក់​បម្រុង​កាតព្វកិច្ច​លើ​ប្រាក់​បញ្ញើ និង​ប្រាក់​កម្ចី​របស់​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ ២០០៩ (ខ្មែរ)
 9. ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​ផ្តល់​ឥណទាន​វិបារូប៍៍​ដល់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​ខ្វះខាត​សាច់​ប្រាក់​ងាយ​ស្រួលបណ្តោះ​អាសន្ន​ ២០០៩ (ខ្មែរ)
 10. ប្រកាស​ស្តីពីសាហ៊ុយ​អាជ្ញាបណ្ណ​របស់​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ទទួល​ប្រាក់​បញ្ញើ ២០០៩ (ខ្មែរ)
 11. ប្រកាស​ស្តីពីការ​កំណត់​ជាថ្មី​នៃ​ដើមទុន​ចុះបញ្ជី និង​លក្ខខណ្ឌ​ខុំ​អាជ្ញាបណ្ណ​ចំពោះ​​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ ២០០៨ (ខ្មែរ)
 12. ប្រកាស​ស្តីពីការ​កំណត់​លេខ​អត្តសញ្ញាណ​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ ២០០៨ (ខ្មែរ)
 13. ប្រកាស​ស្តីពី​មូលប្បទាន​បត្រ​ស្តង់​ដា ២០០៨ (ខ្មែរ​ ឬ​អង់​គ្លេស)
 14. ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​ប្រឆាំង​ការសំអាត​ប្រាក់ និង​ហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្ម​ ២០០៨ (ខ្មែរ)
 15. ប្រកាស​ស្តីពី​ភតិសន្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ ២០០៨ (ខ្មែរ)
 16. ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​តម្កល់​ប្រាក់​បម្រុង​កាតព្វកិច្ច​លើ​ប្រាក់​កម្ចី និង​ប្រាក់​បញ្ញើ​របស់​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ ២០០៨ (ខ្មែរ)
 17. ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​បង្កើត​គណៈកម្មាធិការ​លើ​គោល​នយោបាយ​រូបិយវត្ថុ ២០០៨ (ខ្មែរ)
 18. ប្រកាស​ស្តីពី​វិសោធនកម្ម​លើ​ប្រកាស​ស្តីពី​ឥណទាន​រវាង​សម្ព័ន្ធ​ញាតិ ២០០៧ (ខ្មែរ)
 19. ប្រកាស​ស្តីពីការ​ផ្តល់​អាជ្ញាបណ្ណ​ចំពោះ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ២០០៧ (ខ្មែរ)
 20. ក្រម​ច្បាប់​អនុវត្ត​ចំពោះ​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
Advertisements
 1. គេហទំព័រសាស្ត្រាចារ្យឡូយអ៊ីក៏ឡូយយ៉ាងន៊ីស

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: