ច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា


Law Concerning Marks, Trade Names and Acts of Unfair Competition
Law on Copyright
Law on Copyright
Law on Copyright (Khmer)
Law on Trademark
Law on the letter of Patents (Khmer)
Marks, Trade Names and Acts of Unfair Competition Law
Patents & Utility Models & Industrial Designs, Law, 2003
Trademarks & Trade Names & Unfair Competition, Law, 2002

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែវិច្ឆិកា 23, 2011, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: