ច្បាប់ដឹកជញ្ជូន

Civil Aviation Regulations Part 1 General Principles
Civil Aviation Regulations Part 12 Aerodromes
Civil Aviation Regulations Part 4 Aircraft Registration and Marking
Civil Aviation Regulations Part 5 Airworthiness
Civil Aviation Regulations Part 7 Instruments and Equipment
Law on Civil Aviation
Law on Land Traffic
Law on Land Traffic
Law on Land Traffic
Law on Land Traffic (Khmer)
Law on Road Traffic (1991) (Khmer)

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែវិច្ឆិកា 23, 2011, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ច្បាប់ដឹកជញ្ជូន.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: