ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ


Code de procédure Penale
Criminal Law and Procedure 
Criminal Procedure Code 2007
Criminal Procedure Code 2007
Criminal Procedure Code 2007 (Khmer)
Law on Aggravating Circumstances and Crimes
Law on Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism
Law on Counter Terrorism
Law on Criminal Procedure
Law on Criminal Procedure
Law on Criminal Procedure (Khmer)
Law on Criminal Procedure 1993
Law on Drugs Control
Law on Drugs Control
Law on Drugs Control
Law on Forced physical imprisonment
Law on Forced physical imprisonment
Law on Kidnapping, Trafficking and Exploitation Persons
Law on Kidnapping, Trafficking and Exploitation Persons
Law on Prevention of Domestic Violence, Protection of Victims
Law on Prevention of Domestic Violence, Protection of Victims
Law on Punishment of the Acts of Terrorism
Law on Punishment of the act of Terrorism 1992
Law on Sex Trafficking (Khmer) 
Law on criminal procedure
Law on the Management of Weapons, Explosives and Ammunition
Law on the Suppression of Gambling

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែវិច្ឆិកា 23, 2011, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: