ច្បាប់រដ្ឋបាល និង ច្បាប់សាធារណៈផ្សេងទៀត


Law July 20, 1994 on the Organization of the Council of Ministers
Law on Administrative Management of the Capital, Provinces, Municipalities, Districts and Khans
Law on Administrative Management of the Capital, Provinces, Municipalities, Districts and Khans 2008
Law on Administrative Management of the Capital, Provinces, Municipalities, Districts and Khans 2008 (Khmer)
Law on Demonstrations
Law on Demonstrations 1991
Law on Education
Law on Immigration
Law on Immigration
Law on Nationality
Law on Nationality 1997
Law on Nationality 1997
Law on Nationality 1997
Law on Protection of Cultural Heritage 1996 (Khmer)
Law on Social Security (Khmer)
Law on Social Security Schemes
Law on Social Security Schemes
Law on Social Security Schemes sub decree
Law on Statistics
Law on Suppression of Gambling
Law on the Establishment of the Extraordinary Chambers as amended
Law on the Establishment of the Extraordinary Chambers as amended
Law on the Establishment of the Ministry of Justice
Law on the Protection of Cultural Heritage 1996
Law on the Public Procurement (french) 1995
Law on the administration and management of commune/sangkat
Law on the establishment of the Ministry of Commerce 1996
Law on the establishment of the Ministry of Interior 
Law on the inspection functions of the National Treasury 1994
Law on the issuance of travel document and laissez-passer 1995
Law on the management of Municipal and Provincial Treasury 1994
Law on the management of National Treasury 1994
Law on the public Accountancy (french) 1995
Law to Amend the 2001 Law on the Establishment of the Extraordinary Chambers
Law to Amend the 2001 Law on the Establishment of the Extraordinary Chambers
Sub Decree on Khmer Nationality Identity cards 
Sub Decree on the Management and administration for the use of agricultural Lands
Sub decree on the Maintenance of Social Order in PHNOM PENH, in the Provinces and Municipalties

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែវិច្ឆិកា 23, 2011, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ច្បាប់រដ្ឋបាល និង ច្បាប់សាធារណៈផ្សេងទៀត.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: