ច្បាប់​ថាមពល


Electricity Law.
Regulations On General Conditions Of Supply Of Electricity.
Regulations On General Principles For Regulating Electricity Tariffs.
Regulations On Overall Performance Standards For Electricity Suppliers.

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែវិច្ឆិកា 23, 2011, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. Comments Off on ច្បាប់​ថាមពល.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: