ច្បាប់​ធនាគារ

Banking Code
Finance Act for Fiscal Year 1998 (french)

Law on Amendment Article 14 and Article 57 of the Law on the Organization and Function of the National Bank of Cambodia
Law on Banking and Financial Institution
Law on Banking and Financial Institutions 1999
Law on Financial Lease
Law on Government Securities
Law on Insolvency
Law on Negotiable Instrument & Payment Transaction
Law on Secured Transactions
Law on Secured Transactions (Khmer)
Law on foreign exchange
Law on foreign exchange 1997
Law on foreign exchange 1997
Law on the Issuance and Trading of Non-Government Securities
Law on the Organization & Conduct of National Bank of Cambodia
Law on the Supervision of Commercial Banks 1992
Law on the organisation and functioning of the National Bank of Cambodia 1996
Law on the organisation and functioning of the National Bank of Cambodia 1996
Law on the renaming, reorganization and functioning of the People’s National Bank of Cambodia 1992
Law on the supervision of financial institutions 1992
PREAH REACH KRAM Law on Banking and Financial Institutions
Regulation dated December 29, 1997 on the conditions for banks and financial institutions

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែវិច្ឆិកា 23, 2011, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ច្បាប់​ធនាគារ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: