ច្បាប់​បរិស្ថាន


Environmental Protection and Natural Resource Management, Law on (1996)
Forestry law
Forestry law (Khmer)
Law on Environment Protection and Natural Resource Management 
Law on Environment Protection and Natural Resource Management (Khmer)
Law on Water Resources Management of the Kingdom of Cambodia.
Law on the Protection of Environment and Management of Natural Resources 1996
Sub Decree on Forest and Non-Timer Forest products allow for export and import
Sub-Decree on Community Forestry Management

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែវិច្ឆិកា 23, 2011, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ច្បាប់​បរិស្ថាន.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: