ច្បាប់​បោះឆ្នោត


Amended Law on Elections of Commune Councils 2006
Amended Law on Elections of Commune Councils 2006 (Khmer)
Commune Coucils Electiosn Regulations
Law on Elections of Capital Council, Provincial Council Municipal Council, District Council and Khan
Law on Elections of Capital Council, Provincial Council Municipal Council, District Council and Khan (Khmer)
Law on Elections of Capital Council, Provincial Council Municipal Council, District Council and Khan Council 2008
Law on Elections of Commune Councils
Law on the Council Election 2009
Law on the Election of the Members of the National Assembly
Law on the Election of the Members of the National Assembly 2008
Law on the political parties
Law on the political parties
Senate Election Law

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែវិច្ឆិកា 23, 2011, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ច្បាប់​បោះឆ្នោត.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: