ច្បាប់​ពន្ធដារ


Law On the Establishment of the Registration Tax
Law on Customs 2007
Law on Taxation
Law on Taxation
Law on Taxation

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែវិច្ឆិកា 23, 2011, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. Comments Off on ច្បាប់​ពន្ធដារ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: