ច្បាប់​មជ្ឈត្តការពាណិជ្ជកម្ម​


Law on Commercial Arbitration 2006

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែវិច្ឆិកា 23, 2011, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. Comments Off on ច្បាប់​មជ្ឈត្តការពាណិជ្ជកម្ម​.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: