ច្បាប់​រដ្ឋប្បវេណី


Abortion Law
Decree No.38 D Referring to contract and Other Liabilities
Law on Marriage and Family
Law on Marriage and Family

Law on Marriage and Family
Law on Monogamy
Law on contracts and other liabilities 1988
Law on land 2001
Law on the Dividing of Property
Law on the Land 
Law on the Land (Khmer)
Law on the Land 1992
Law on the Land 1992
Law on the Land 2001
Sub Decree on social Land Concessions
Sub-Decree on Economic Land Concession

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែវិច្ឆិកា 23, 2011, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ច្បាប់​រដ្ឋប្បវេណី.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: