ច្បាប់​សុខាភិបាល


Law on Abortion 1997
Law on Abortion 1997 (Khmer)
Law on Management of Pharmaceuticals (1996) (Khmer)
Law on right of persons with disabilities 2009
Law on right of persons with disabilities 2009 (Khmer)
Law on the Management of Pharmaceuticals 1996
Law on the Management of Private Medical, Paramedical, and Medical Aide Services (2000) (Khmer)
Law on the Prevention and Combat against the Spread of HIV/AIDS (2002) 
Law on the Prevention and Combat against the Spread of HIV/AIDS (2002) (Khmer)
Law on the Prevention and Combat against the Spread of HIV/AIDS (2002) (Khmer)

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែវិច្ឆិកា 23, 2011, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ច្បាប់​សុខាភិបាល.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: