ច្បាប់​ស្តីពីវិវាទ និង នីតិវិធីតុលាការ


Law on the Bar 
Law on the Bar 1995
Law on the Court fees 1993
Law on the Court fees 1993 (Khmer)
Law on the Establishment of the Extraordinary Chambers 2004
Law on the Organisation and functioning of the Magistracy Superior Council (French)
Law on the Organisation of the Courts 1993
Law on the Organization and Activities of the Adjudicative Courts of the State of Cambodia (1993) (Khmer)
Law on the statutes of the profession of Lawyer (French)
Notary Law
Untac law

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែវិច្ឆិកា 23, 2011, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ច្បាប់​ស្តីពីវិវាទ និង នីតិវិធីតុលាការ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: