សន្ធិសញ្ញា​​ និង​ កិច្ចព្រមព្រៀង


Agreement Between the Government of the Kingdom of Cambodia and the Government of Malaysia for the promotion and Protection of Investments
Law on the Adoption of the Agreement Between the Government of the Kingdom of Cambodia and the Government of Malaysia on the Promotion and Protection of Investment
Law on the Adoption of the Agreement Between the Government of the Kingdom of Cambodia and the Government of the Kingdom of Thailand on the Promotion and Protection of Investment
MOU between Cambodia and Thailand on Bilateral Cooperation for Eliminating Human Trafficking

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែវិច្ឆិកា 23, 2011, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ សន្ធិសញ្ញា​​ និង​ កិច្ចព្រមព្រៀង.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: