កម្រងឯកសារច្បាប់រៀបចំដោយតុលាការកំពូល

File name  Size  Last changed   
Civil Code Procedure.pdf 1,36 MB 08/04/2010 10:28:09    
Annex of Civil Code.pdf 152 KB 08/04/2010 10:24:45    
Civil Code.pdf 3,32 MB 08/04/2010 10:26:56    
Criminal Code Procedure.pdf 1,13 MB 08/04/2010 10:29:26    
Criminal Code.pdf 1,34 MB 08/04/2010 10:31:04    
Law on Anti-Corruption.pdf 3,14 MB 03/03/2011 10:22:43    
Law on Anti-Terrorism.pdf 323 KB 03/03/2011 16:53:28    
Law on Commercial Arbitration (English).pdf 75,1 KB 18/04/2010 20:08:32    
Law on Commercial Arbitration.pdf 146 KB 18/04/2010 20:07:36    
Law on commercial enterprises.pdf 357 KB 26/05/2010 02:55:24    
Law on Copy Right and Related Rights.pdf 149 KB 27/05/2010 00:21:30    
Law on Forestry.pdf 181 KB 24/05/2010 17:30:38    
Law on Insurance.pdf 792 KB 09/09/2010 15:23:50    
Law on Investment of Kingdom of Cambodia.pdf 425 KB 11/09/2010 14:28:02    
Law on Labour (Amendment).pdf 184 KB 09/09/2010 16:32:44    
Law on Labour (English).pdf 310 KB 19/04/2010 07:59:02    
Law on Labour.pdf 5,08 MB 10/03/2011 16:58:58    
Law on Land Traffic.pdf 636 KB 03/03/2011 17:57:12    
Law on Landed.pdf 3,35 MB 03/03/2011 10:19:36    
Law on Litigation of Personal Status.pdf 3,22 MB 03/03/2011 17:56:23    
Law on Mining Resources.pdf 108 KB 24/05/2010 17:55:48    
Law on Money Laundering-Terrorist Financing.pdf 6,95 MB 24/05/2010 17:25:52    
Law on Non-Suit Civil Case.pdf 1,74 MB 03/03/2011 17:56:56    
Law on Patent, Utility Model Certificates and Industrial Des.pdf 155 KB 27/05/2010 00:20:38    
Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation.pdf 218 KB 03/03/2011 16:53:57    
Law on Taxation (Amendment 2003).pdf 166 KB 24/05/2010 17:33:08    
Law on Taxation.pdf 224 KB 24/05/2010 17:32:46    

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែវិច្ឆិកា 24, 2011, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ កម្រងឯកសារច្បាប់រៀបចំដោយតុលាការកំពូល.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: