ក្រមពាណិជ្ជកម្មឯកសមោធាន (Uniform Commerical Code)

http://www.law.cornell.edu/ucc/ucc.table.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Commercial_Code
http://www.law.duke.edu/lib/researchguides/ucc
http://www.cyberdriveillinois.com/departments/business_services/uniform_commercial_code/home.html
http://law.onecle.com/new-york/uniform-commercial-code/index.html
http://azsos.gov/business_services/ucc/Uniform_Commerical_Code.htm
http://wilawlibrary.gov/topics/comlaw/ucc.php
http://www.nolo.com/dictionary/uniform-commercial-code-term.html
http://www.sos.state.tx.us/ucc/uccforms.shtml

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែវិច្ឆិកា 24, 2011, in នីតិពាណិជ្ជកម្ម. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ក្រមពាណិជ្ជកម្មឯកសមោធាន (Uniform Commerical Code).

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: