ច្បាប់ភូមិបាល​ និង នគរូបនីយកម្ម

ប្រភព ក្រសួងដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់


136 KB
24.03.10
22:53 h


68 KB
12.11.09
11:37 h

MLMUPC:

ការចុះបញ្ជីដីសម្បទាន
— ELC Registration Instruction 3.pdf
Org: MLMUPC. ID: 443.


57 KB
07.05.10
09:09 h

ការណែនាំ ស្តីពីការចុះបញ្ជីដីរដ្ឋ ដែលជាកម្មវត្ថុនៃសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ឬជួលរយះពេលវែង លើសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ឬសិទិ្ធលើការជួលរយះពេលវែង:

ការណែនាំ ស្តីពីការចុះបញ្ជីដីរដ្ឋ ដែលជាកម្មវត្ថុនៃសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ឬជួលរយះពេលវែង លើសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ឬសិទិ្ធលើការជួលរយះពេលវែង

Org: MLMUPC. ID: 513.


170 KB
02.06.10
08:56 h


78 KB
02.06.10
08:53 h


229 KB
19.10.10
16:23 h


349 KB
12.11.09
11:37 h


122 KB
09.10.10
16:56 h

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ (2010):

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសម្បទានដីសង្គមកិច្ចថ្នាក់ជាតិ

Org: MLMUPC. ID: GEN-567


87 KB
12.11.09
11:37 h


160 KB
02.06.10
08:51 h

<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 > 

604 document(s).

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែវិច្ឆិកា 24, 2011, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ច្បាប់ភូមិបាល​ និង នគរូបនីយកម្ម.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: