ច្បាប់មូលបត្រ

ប្រភព secc.gov.kh

       -ប្រកាស ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
       -ប្រកាស ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ បណ្តុះបណ្តាល អភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារមូលបត្រ និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
       -ប្រកាស ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រ
       -ប្រកាស ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យទីផ្សារមូលបត្រ
       -ប្រកាស ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋានត្រូតពិនិត្យអន្តរការីមូលបត្រ
       -ប្រកាស ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋានកិច្ចការគតិយុត្ត
       -ប្រកាស ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
ប្រកាសស្តីពី ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ និងភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ 
ប្រកាសស្តីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានសមាជិកភាព 
ប្រកាសស្តីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ 
ប្រកាសស្តីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រ 
ប្រកាសស្តីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានប្រតិបត្តិការផាត់ទាត់និងទូទាត់មូលបត្រ 
ប្រកាសស្តីពី ការដាក់ឱ្យអនុវត្តវិធានប្រតិបត្តិការរក្សាទុកមូលបត្រ 

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែវិច្ឆិកា 24, 2011, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ច្បាប់មូលបត្រ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: