ច្បាប់​ពាណិជ្ជកម្ម​រៀបចំដោយប្លក់ ជ័យ រិទ្ធី

ប្រភព   http://www.kh-cheyrithy.blogspot.com

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ការ​ព្យាយាម​ប្រមូល​ផ្តុំ​នូវ​ច្បាប់ចម្បងៗ​ទាក់​ទងនឹង​វិស័យ​​ពាណិជ្ជកម្ម​​​ដែល​មាន​នៅ​កម្ពុជា។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ​ក៏​ការ​ប្រមូលផ្តុំ​នេះ​នៅ​មាន​កម្រិត។ ហេតុនេះ​អ្នក​អាន​គួរ​ពិនិត្យ​រាជកិច្ច​របស់​កម្ពុជា ក៏​ដូច​ជា​គេហទំព័រ​របស់​ក្រសួង​ ឬ​ស្ថាប័ន​សាម៉ី ដូចជា​​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម គណៈកម្ម​ការ​មូលបត្រ​កម្ពុជា​ ​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ និង ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុជាដើម។

 1. ច្បាប់​ និង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ទាក់​ទង​នឹង​វិស័យ​មូលបត្រ(ខ្មែរ និង​អង់​គ្លេស
 2. ច្បាប់​ និង​បទប្បញ្ញត្តិ​ទាក់​ទង​នឹង​វិស័យ​ធនាគារ (ខ្មែរ និង​អង់គ្លេស)
 3. ច្បាប់​ និង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ទាក់​ទង​នឹង​វិស័យ​ភូមិបាល (ខ្មែរ)
 4. ក្រម​នីតិ​វិធី​រដ្ឋប្បវេណី (ខ្មែរ)
 5. ក្រម​រដ្ឋ​ប្បវេណី (ខ្មែរ)
 6. ក្រឹត្យច្បាប់​លេខ ៣៣ ស្តីពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​វិស័យ​ជលផល (ខ្មែរ)
 7. ក្រឹត្យ​ច្បាប់​លេខ​ ៣៨ ស្តី​ពី​កិច្ច​សន្យា​ និង​ការ​ទទួល​ខុសត្រូវ​ក្រៅ​កិច្ច​សន្យា (ខ្មែរ)
 8. ច្បាប់​ស្តីពី​ក្ស័យ​ធន (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
 9. ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​គុណភាព ​សុវត្ថិភាព​ផលិតផលទំនិញ និង​សេវាកម្ម​ (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
 10. ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​ និង​ការធ្វើ​អាជីវកម្ម​រ៉ែ (ខ្មែរ)
 11. ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​ធនធាន​ទឹក​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ ២០០៧ (ខ្មែរ)
 12. ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​ពូជដំណាំ​​ និង​សិទ្ធិ​អ្នក​បន្តពូជដំណាំ (ខ្មែរ)
 13. ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​គ្រប់​គ្រងរោង​ចក្រ និ​ងសិប្បកម្ម (ខ្មែរ)
 14. ច្បាប់​ស្តីពី​ការងារ (ខ្មែរ)
 15. ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​ប្រឆាំង​ការ​សំអាត​ប្រាក់ និង​ហិរញ្ញប្បទាន​ភេវរកម្ម​ (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
 16. ច្បាប់​ស្តីបី​ការ​ផ្តល់​សិទ្ធិ​កម្មសិទ្ធិ​លើ​ចំណែក​ឯកជន​នៃ​អគារ​សហកម្មសិទ្ធិ​ដល់​ជន​បរទេស ២០១០ (ខ្មែរ)
 17. ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​អនុម័តយល់​ព្រម​លើ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​វិនិយោគ​ទូលំ​ទូលាយ​​អាស៊ាន ២០០៩​ (ខ្មែរ
 18. ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​អនុម័ត​យល់​ព្រម​លើ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ស្តី​ពី​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​សេដ្ឋកិច្ច​ទូលំ​ទូលាយ​​រវាង​រដ្ឋ​ជា​សមាជិក​អាស៊ាន និង​ជប៉ុន ២០០៩ (ខ្មែរ)
 19. ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​អនុម័ត​យល់​ព្រម​លើ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ស្តីពី​ពាណិជ្ជកម្ម​សេវាកម្ម​នៃ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ក្របខណ្ឌ​ស្តីពី​សហ​ប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ច​ទូលំទូលាយ​រវាង​អាស៊ាន និង​ចិន ២០០៩ (ខ្មែរ)
 20. ច្បាប់​ស្តីពី​ការអនុម័តយល់​ព្រម​លើ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ស្តីពី​ពាណិជ្ជកម្ម​ទំនិញ​អាស៊ាន ២០០៩ (ខ្មែរ)
 21. ច្បាប់​ស្តីពី​គណនេយ្យ​សហគ្រាស សវនកម្ម​គណនេយ្យសហគ្រាស និង​វិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យ (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
 22. ច្បាប់​ស្តីពី​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ (ខ្មែរ)
 23. ច្បាប់​ស្តីពីជល​ផល ២០០៦ (ខ្មែរ)
 24. ច្បាប់​ស្តីពី​តំបន់​ការ​ពារ​ធម្មជាតិ​ (ខ្មែរ)
 25. ច្បាប់​ស្តីពី​ទេស​ចរណ៍ ២០០៧ (ខ្មែរ)
 26. ច្បាប់​ស្តីពី​ធានារ៉ាប់​រង (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
 27. ច្បាប់​ស្តីពី​ភតិ​សន្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ (ខ្មែរ
 28. ច្បាប់​ស្តីពី​ភូមិបាល ២០០១ (ខ្មែរ
  • អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​សម្បទាន​ដី​សង្គមកិច្ច (ខ្មែរ)
  • អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​សម្បទាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច (ខ្មែរ)
 29. ច្បាប់​ស្តីពី​ប្រកាស​នីយបត្រ​តក្កកម្ម​ វីញ្ញាបនបត្រ​ម៉ូដែល​មាន​អត្ថប្រយោជន៍​ និង​គំនូរ​ឧស្សាហកម្ម​ (ខ្មែរ ឬ អង់​គ្លេស)
 30. ច្បាប់​ស្តីពី​ប្រតិបត្តិការ​ដែល​មាន​កិច្ច​ធានា (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
 31. ច្បាប់​ស្តីពី​មជ្ឈត្តិការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម ( ខ្មែរ ឬ អង់​គ្លេស)
 32. ច្បាប់​ស្តីពី​ម៉ាក ពាណិជ្ជនាម និង​អំពើ​នៃ​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​មិន​ស្មោះ​ត្រង់ (ខ្មែរ ឬ អង់​គ្លេស)
  • អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការ​អនុវត្តច្បាប់​ស្តីពី​ម៉ាក ពាណិជ្ជនាម និង​អំពើ​នៃ​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​មិន​​ស្មោះត្រង់ (ខ្មែរ ឬ អង់​គ្លេស)
 33. ច្បាប់​ស្តីពី​មាត្រា​សាស្ត្រ​ (ខ្មែរ)
 34. ច្បាប់​ស្តីពី​ព្រៃ​ឈើ (ខ្មែរ)
 35. ច្បាប់​ស្តីពី​ស្តង់​ដារ​កម្ពុជា​ (ខ្មែរ)
 36. ច្បាប់​ស្តីពី​វិធាន​ពាណិជ្ជកម្ម និង​បញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម (ខ្មែរ ឬ​ អង់​គ្លេស)
  • ច្បាប់​ស្តីពី​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​ស្តីពី​វិធាន​ពាណិជ្ជកម្ម និង​បញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
 37. ច្បាប់​ស្តីពី​វិនិយោគ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (ខែ្មរ ឬ អង់គ្លេស)
 38. ព្រះរាជក្រឹត្យ​ស្តីពី​សភាមុខរបរ និង​មីក្រូសហគ្រាស​កម្ពុជា (ខ្មែរ)
 39. ច្បាប់​ស្តីពី​សវនកម្ម​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
 40. ច្បាប់​ស្តីពី​សហគ្រាស​ពាណិជ្ជកម្ម (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
 41. ច្បាប់​ស្តីពី​សហគ្រាស​សាធារណៈ (ខ្មែរ)
 42. ច្បាប់​ស្តីពី​សម្បទាន (ខ្មែរ
  • អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​ព្រៃ​សម្បទាន (ខ្មែរ)​
 43. ច្បាប់​ស្តីពី​សហលក្ខន្តិកៈ​មន្ត្រីរាជការ​ស៊ីវិល (ខ្មែរ)
  • ច្បាប់​ស្តីពី​វិសោធនកម្ម​មាត្រា ៥១ នៃ​ច្បាប់​ស្តី​​ពី​សហលក្ខន្តិកៈ​មន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល (ខ្មែរ)
 44. ច្បាប់​ស្តីពីវិសោធនកម្ម​នៃ​ច្បាប់​ស្តីពី​សារពើ​ពន្ធ (ខ្មែរ ឬ​អង់​គ្លេស)
 45. ច្បាប់​ស្តីពី​សញ្ជាតិ (ខ្មែរ
 46. ច្បាប់​ស្តីពី​សារពើ​ពន្ធ ១៩៩៧ (ខ្មែរ)
 47. ច្បាប់​ស្តីពី​សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង​សិទ្ធិ​ប្រហាក់​ប្រហែល (ខ្មែរ ឬ អង់​គ្លេស)
 48. ច្បាប់​ស្តីពី​អសាមិករណ៍ (ខ្មែរ
 49. ច្បាប់​ស្តីពី​អន្តោប្រវេសន៍ (ខ្មែរ)
 50. ព្រះរាជក្រឹត្យ​ស្តីពី​គោលការណ៍ និង​បញ្ញត្តិ​អន្តរកាល​នៃ​ការ​ធ្វើ​អនុប្បយោគ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​សាធារណៈ​របស់​រដ្ឋ​ និង​របស់​នីតិ​បុគ្គល​សាធារណៈ ២០០៦ (ខ្មែរ)​
  • អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​វិធាន​ និង​នីតិ​វិធី​នៃ​ការ​ធ្វើ​អនុបយោគ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​សាធារណៈ​របស់​រដ្ឋ និង​របស់​នីតិ​បុគ្គល​សាធារណៈ​ ២០០៦ (ខ្មែរ)
 51. អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​កិច្ច​ដំណើរ​ការ​​វាយ​តម្លៃ​ហេតុ​ប៉ះពាល់​បរិស្ថាន (ខ្មែរ)
 52. អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការ​ជួល​ដែន​នេសាទ​ទឹក​សាប​ និង​សមុទ្រ​ឲ្យ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ ១៩៨៩​ (ខ្មែរ)
 53. អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​បែបបទ​សម្រាប់​អនុវត្ត​ចំពោះ​ការ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ជន​បរទេស​ មិន​មែន​អន្តោ​ប្រវេស​ន្ត​ ចូល​ចេញ និង​ស្នាក់​នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ ១៩៩៩ (ខ្មែរ)
Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែវិច្ឆិកា 24, 2011, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ច្បាប់​ពាណិជ្ជកម្ម​រៀបចំដោយប្លក់ ជ័យ រិទ្ធី.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: