បទ​ប្បញ្ញត្តិទាក់ទង​នឹង​ការ​អភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុ​ ប្លក់ ជ័យ រិទ្ធី

ប្រភព   http://www.kh-cheyrithy.blogspot.com

ច្បាប់ និង​បទ​ប្បញ្ញត្តិទាក់ទង​នឹង​ការ​អភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុ

ការ​អភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុ​ជា​កម្មវត្ថុនៃ​ការ​ពិភាក្សា​ច្រើន​ជា​ពិសេស​បន្ទាប់​ពីមានការ​ជូនដំណឹង​ជាសាធារណៈ​របស់ស្ថាប័ន​មាន​សមត្ថកិច្ច​ពីករណី​បុគ្គល​មួយចំនួន​ដែល​ធ្វើ​ការ​អភិវឌ្ឍ​អចលនវត្ថុ​ដោយ​មិន​មានអាជ្ញាបណ្ណ​ស្រប​ច្បាប់។ ខាង​ក្រោមនេះ គឺ​ជាច្បាប់ និង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​មួយ​ចំនួន​ពាក់​ព័ន្ធ​ទៅ​នឹង​វិស័យ​អភិវឌ្ឍ​អចលនវត្ថុដែល​ដក​ស្រង់​ពី​គេហ​ទំព័រ​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ

អនុក្រឹត្យ

  • អនុក្រឹត្យ​ស្តីពីការ​គ្រប់​គ្រង​បុរី (ខ្មែរ)

អាជ្ញាបណ្ណ​អភិវឌ្ឍ​អចលនវត្ថុ

  • ប្រកាស​ស្តីពី​ការគ្រប់​គ្រង​អាជីវកម្មអភិវឌ្ឍ​អចលនវត្ថុ ២០០៩ (ខ្មែរ)
  • សៀវភៅបន្ទុកសម្រាប់​អ្នកកាន់​អាជ្ញាបណ្ណ​អភិវឌ្ឍ​អចលនវត្ថុ (ខ្មែរ)
  • ពាក្យស្នើ​សុំ​អាជ្ញាបណ្ណ​អភិវឌ្ឍ​អចលនវត្ថុ (ប្រភេទ ១ ឬ ២) (ខ្មែរ)
  • ពាក្យស្នើសុំ​អាជ្ញាបណ្ណ​អភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុ (ប្រភេទ ៣) (ខ្មែរ)

អាជ្ញាបណ្ណ​វិស្វករ​ឯករាជ្យ​សម្រាប់​គ្រប់គ្រង​អាជីវកម្ម​អភិវឌ្ឍ​អចលនវត្ថុ​

  • ប្រកាសស្តីពី​ការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណ​ជូនក្រុមហ៊ុន​វិស្វកម្ម​ឯករាជ្យ​ សម្រាប់​គ្រប់​គ្រង​អាជីវកម្ម​អភិវឌ្ឍ​អចលនវត្ថុ​ ២០១០ (ខ្មែរ)
  • វិធាន​នៃ​ការប្រតិបត្តិ​ និង​ក្រម​សីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសម្រាប់វិស្វករ​ឯករាជ្យ​ (ខ្មែរ)
  • ពាក្យស្នើ​សុំ​អាជ្ញាបណ្ណ​វិស្វករ​ឯករាជ្យ​ (ខ្មែរ)

ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​ទទួល​ស្គាល់​ទី​ប្រឹក្សា​ច្បាប់​អម​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជាតិ​គណនេយ្យ និង​ក្រុម​ការងារ​អន្តរក្រសួង​ស្តីពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​អាជីវកម្ម​អភិវឌ្ឍ​អចលនវត្ថុ ២០១០ (ខ្មែរ) 

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែវិច្ឆិកា 24, 2011, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ បទ​ប្បញ្ញត្តិទាក់ទង​នឹង​ការ​អភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុ​ ប្លក់ ជ័យ រិទ្ធី.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: