អនុសញ្ញានៃអង្កការសហប្រជាជាតិស្តីពីការលក់ទំនិញអន្តរជាតិ (CISG)

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/treaty.html
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_on_Contracts_for_the_International_Sale_of_Goods
http://www.unidroit.org/english/conventions/c-ulis.htm
http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/ccisg/ccisg.html
http://www.osec.doc.gov/ogc/occic/cisg.htm
http://www.singaporelaw.sg/content/CISG.html

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែវិច្ឆិកា 24, 2011, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ អនុសញ្ញានៃអង្កការសហប្រជាជាតិស្តីពីការលក់ទំនិញអន្តរជាតិ (CISG).

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: