ឯកសារច្បាប់ភូមិបាលកម្ពុជា

ក្រសួងរៀបចំដែនដី
នគរូបនីយកម្ម
និងសំណង

ការចងក្រងច្បាប់និងអត្ថបទច្បាប់ផ្សងៗទៀតទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាច្បាប់ភូមិបាល

  ឯកសារគតិយុត្ត

សចកី្តណែនាំ

retyped scanned
   
43 KB
        សារាចរណែនាំស្តីពីគោលនយោបាយគ្រប់គ្រង និង ប្រើប្រាស់ ដីធ្លី
INS-MAFF-131-90-Land Use-K.pdf
   
60 KB
        សេចក្តីណែនាំស្តីពីការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ
INS-MIME-2246-97-State Property-k.pdf
   
66 KB
        សារាចរណែនាំស្តីពីការចុះបញ្ជីប្រកបអាជីវកម្ម សិក្សាគំរោង ប្លង
INS-MLMUPC-002-00- Reg Architects-K.pdf
   
84 KB
        សារាចរណែនាំអនុវត្តនីតិវិធីនៃការកសាងប្លង់សុរិយោដី និង សៀវភៅគោលបញ្ជីដីធ្លី (ការចុះបញ្ជីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ឋ)
INS-MLMUPC-003-00-Systematic Reg-K.pdf
   
77 KB
        សារាចរណែនាំអនុវត្តនីតិវិធីនៃការកសាងប្លង់សុរិយោដី និង សៀវភៅគោលបញ្ជីដីធ្លី (ការចុះបញ្ជីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ឋ)
INS-MLMUPC-001-02-Systematic Reg-K.pdf
   
50 KB
        សេចក្តីណែនាំអនុវត្តគោលនយោបាយគ្រប់គ្រង និង ប្រើ ប្រាស់ដីធ្លី
INS-SOC-03-89-Land Use Policy-K.pdf
   
40 KB
        សេចក្តីណែនាំស្តីពីការកែសំរួលសេចក្តីណែនាំលេខ០៣ សណន ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ មិថុនា ១៩៨៩ របស់ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រី
INS-SOC-03-90-Revise Land Possession-K.pdf
   
144 KB
        សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយឯកសារចុះបញ្ចីដី
   
165 KB
        សេចក្តណែនាំ ស្តីពីការចុះបញ្ចីសិទ្ធិបា្រតិភោគ និងលើកលែងប្រាតិភោគ អចលនវត្ថុ
   
312 KB
        សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឯកសារសុរិយោដី ឲ្យស្របតាមភូមិសាស្រ្តរដ្ឋបាលដែនដីថ្មី
No. 771-773, Monivong Boulevard, Boeng Trabek,Chamcarmon, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
© 2011 MLMUPC, supported by GTZ.
Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែវិច្ឆិកា 24, 2011, in កម្រងឯកសារច្បាប់ខ្មែរ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ឯកសារច្បាប់ភូមិបាលកម្ពុជា.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: