ច្បាប់ប្រទេសចិន

http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_law
http://www.civillaw.com.cn/english/
http://www.chinatoday.com/law/a.htm
http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែវិច្ឆិកា 25, 2011, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ច្បាប់ប្រទេសចិន.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: