បញ្ជីក្រសួង និង ស្ថាប័ននានា

សភាជាតិ http://www.national-assembly.org.kh/

ព្រឹទ្ធសភា http://www.senate.gov.kh/
គណៈរដ្ឋមន្រ្តី
ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី http://www.bigpond.com.kh/Council_of_Jurists/

ប្រភព៖ ក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់រដ្ឋបាល


ក្រសួងនិងស្ថាប័នរដ្ឋ


ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ក្រសួងវប្បធម៌ និង វិចិត្រសិល្បៈ 
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រសួងអប់រំយុវជន និង កីឡា 
ក្រសួងបរិស្ថាន 
ក្រសួងការបរទេស និង សហប្រតិបតិ្តការអន្តរជាតិ 
ក្រសួងសុខាភិបាល 
ក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែ និង ថាមពល 
ក្រសួងព៍ត៌មាន
ក្រសួងមហាផ្ទៃ 
ក្រសួងយុតិ្តធម៌ 
ក្រសួងការងារ និង បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ 
ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ 
ក្រសួងការពារជាតិ 
ក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច 
ក្រសួងផែនការ
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និង ទូរគមនាគមន៍ 
ក្រសួងសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន 
ក្រសួងធម្មការ និង សាសនា 
ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
ក្រសួងសង្គមកិច្ច និងយុវនីតិសម្បទា 
ក្រសួងទេសចរណ៍ 
ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម 
ក្រសួងកិច្ចការនារី 
សាលាក្រុងភ្នំពេញ 
អាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍ វិស័យបចេ្ចកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យា 
ទីសី្តការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 
តំណាងជាអចិន្ត្រៃនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ 
រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល 
រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានមុខងារសាធារណៈ
អង្គការអន្តរជាតិ
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ អាស៊ី
គណៈកម្មាធិការ កាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ
សហព័ន្ឌកាកបាទក្រហម និង អឌ្ឍច័ន្ទក្រហម អន្តរជាតិ
មូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ
អង្គការអន្តោប្រវេសន៍អន្តរជាតិ
ធនាគារពិភពលោក
អង្គការសហប្រជាជាតិ
អង្គការស្បៀងអាហារ និង កសិកម្ម
អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ
ការិយាល័យឧត្តមស្នងការ សហប្រជាជាតិទទួលសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ពុជា
អង្គការសហប្រជាជាតិ នៃមូលនិធិកុមារ
កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ
អង្គការសហប្រជាជាតិដែលទទួលខុសត្រូវផ្នែកសិក្សា វប្បធម៌ និង ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ
អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកនៃមូលនិធិ ប្រជាជន
កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក
អង្គការសុខភាពពិភពលោក


OFFICE OF THE COUNCIL OF MINISTERS
Address: #41, Russian Federation Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)12 804442
Fax: (855)23 880624
E-Mail: ocm@cambodia.gov.kh
Website: http://www.ocm.gov.kh
MINISTRY OF AGRICULTURE FORESTRY AND FISHERIES
Address: #200, Norodom Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 211351
Fax: (855)23 217320 / 215982
E-Mail: icomaff@camnet.com.kh
Website: http://www.maff.gov.kh
MINISTRY OF COMMERCE
Address: #20 A-B, Norodom Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 427358 / 725585
Fax: (855)23 426396
E-Mail: kunkoet@moc.gov.kh
Website: http://www.moc.gov.kh
MINISTRY OF CULTURE AND FINE ARTS
Address: #227, Norodom Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 217645
Fax: (855)23 725749
E-Mail: mcfa@cambodia.gov.kh
Website: http://www.mcfa.gov.kh
MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE
Address: #60, Daun Penh Street (Street 92), Phnom Penh
Phone: (855)23 428960 / 428634-5
Fax: (855)23 427798 / 430960
E-Mail: mefcg@hotmail.com
Website: http://www.mef.gov.kh
MINISTRY OF EDUCATION YOUTH AND SPORTS
Address: #80, Norodom blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 210705 / 210211
Fax: (855)23 215096
E-Mail: crsmeys@camnet.com.kh
Website: http://www.moeys.gov.kh
MINISTRY OF ENVIRONMENT
Address: #48, Sihanouk Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 427894
Fax: (855)23 427844
E-Mail: moe-cabinet@camnet.com.kh
Website: http://www.moe.gov.kh
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL COOPERATION
Address: Sisowath, Corner Street 240, Phnom Penh
Phone: (855)23 214441 / 212442 / 216146 / 216122
Fax: (855)23 216144
E-Mail: mfaicasean@bigpond.com.kh
Website: http://www.mfaic.gov.kh
MINISTRY OF HEALTH
Address: #151-153 Kampuchea Krom Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 722873 / 880261 / 881405 / 881409
Fax: (855)23 426841 / 722873 / 880261
E-Mail: procure.pcu@bigpond.com.kh
Website: http://www.moh.gov.kh
MINISTRY OF INDUSTRY MINES AND ENERGY
Address: #45 Norodom Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 723077 / 724477
Fax: (855)23 428263
E-Mail: mine@cambodia.gov.kh
Website: http://www.mine.gov.kh
MINISTRY OF INFORMATION
Address: #62 Monivong Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 724159 / 426059 / 723389
Fax: (855)23 427475
E-Mail: information@cambodia.gov.kh
Website: http://www.information.gov.kh
MINISTRY OF INTERIOR
Address: #275 Norodom Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 212707 / 726148 / 726052
Fax:
E-Mail: moi@interior.gov.kh
Website: http://www.interior.gov.kh
MINISTRY OF JUSTICE
Address: #240 Sothearos Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 360327 / 363204 / 360421 / 360329 / 212693
Fax: (855)23 364119
E-Mail: moj@cambodia.gov.kh
Website: http://www.moj.gov.kh
MINISTRY OF LAND MANAGEMENT, URBAN PLANNING & CONSTRUCTION
Address: #771-773 Monivong Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 215660 / 215659 / 215278 / 217035
Fax: (855)23 217035 / 215277
E-Mail: gdlmup-mlmupc@camnet.com.kh
Website: http://www.mlmupc.gov.kh
MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE
Address: Confederation de la Russie, Corner Street 175, Phnom Penh
Phone: (855)23 883184 / 428171
Fax: (855)23 366169
E-Mail: info@mond.com.kh
Website: http://www.mond.gov.kh
MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND INSPECTION
Address: Jawaharlal Nehru (street 215), Phnom Penh
Phone: (855)23 884261 / 884254
Fax: (855)23 884264
E-Mail: mnasrl@cambodia.gov.kh
Website: http://www.mnasrl.gov.kh
MINISTRY OF PLANNING
Address: #386 Monivong Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 212049 / 720901 / 720902 / 212055 / 215071
Fax: (855)23 210698 / 210944
E-Mail: mop@cambodia.gov.kh
Website: http://www.mop.gov.kh
MINISTRY OF POST AND TELECOMMUNICATION
Address: Ang Eng (Street 13), corner Street 102, Phnom Penh
Phone: (855)23 426510 / 724809 / 724311 / 724724
Fax: (855)23 426011
E-Mail: mptc@cambodia.gov.kh
Website: http://www.mptc.gov.kh
MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORT
Address: #106 Norodom Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 427845 / 724213 / 723093
Fax: (855)23 427852 / 723093
E-Mail: mpwt@mpwt.gov.kh
Website: http://www.mpwt.gov.kh
MINISTRY OF RELIGIONS AND CULTS
Address: Sisowath, Corner Street 240, Phnom Penh
Phone: (855)23 725099 / 722699 / 724499 / 725699
Fax: (855)23 725699
E-Mail: morac@cambodia.gov.kh
Website: http://www.morac.gov.kh
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
Address: Jok Dimitrov, Corner Of Street 169, Phnom Penh
Phone: (855)23 426850 / 884639 / 426552
Fax: (855)23 366790 / 426823
E-Mail: mrd@cambodia.gov.kh
Website: http://www.mrd.gov.kh
MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS LABOUR VOCATIONAL TRAINING AND YOUTH REHABILITATION
Address: #68 Norodom Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 725191 / 724091 / 725891
Fax: (855)23 427322 / 217322
E-Mail: mosalvy@cambodia.gov.kh
Website: http://www.mosalvy.gov.kh
MINISTRY OF TOURISM
Address: #3 Monivong Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 214483
Fax: (855)23 426107 / 426364 / 217503
E-Mail: info@mot.gov.kh
Website: http://www.mot.gov.kh
MINISTRY OF WATER RESOURCES AND METEOROLOGY
Address: #47 Norodom Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 724289 / 724327
Fax: (855)23 426345
E-Mail: mowram@cambodia.gov.kh
Website: http://www.mowram.gov.kh
MINISTRY OF WOMEN AFFAIRS AND VETERAN
Address: #3, Norodom Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 428965
Fax: (855)23 428965
E-Mail: mwva.cabinet@online.com.kh
Website: http://www.mwva.gov.kh
MUNICIPALITY OF PHNOM PENH
Address: #69 Preah Monivong Blvd., Sangkat StrahChak, Khan DaonPenh
Phone: (855)23 722045 / 722726 / 724126 / 724545 / 722825
Fax: (855)23 426101 / 466185 / 724126 / 725626
E-Mail: phnompenh@phnompenh.gov.kh
Website: http://www.phnompenh.gov.kh
SECRETARIAT OF PUBLIC SERVICE
Address: #409-411 Monivong Blvd., Boeung KengKang3, Chamkarmon, Phnom Penh
Phone: (855)23 210071
Fax:
E-Mail: sspf@cambodia.gov.kh
Website: http://www.sspf.gov.kh
SECRETARIAT OF CIVIL AVIATION
Address: #62 Norodom Blvd., Phnom Penh
Phone: (855)23 360617 / 427141
Fax: (855)23 426169 / 725938 / 211019
E-Mail: civilaviation@cambodia.gov.kh
Website: http://www.civilaviation.gov.kh
NATIONAL INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT AUTHORITY
Address: Russian Federation Blvd, Phnom Penh
Phone: (855)23 880635 Extension 246
Fax: (855)23 880637
E-Mail: leewood_phu@nida.gov.kh
Website: nida.gov.kh
Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែធ្នូ 3, 2011, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ បញ្ជីក្រសួង និង ស្ថាប័ននានា.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: