នីតិកិច្ចសន្យាទូទៅ.

សូមចុចលើចំណងជើងខាងលើនេះ

Advertisements

Posted on ខែធ្នូ 11, 2011, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ នីតិកិច្ចសន្យាទូទៅ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: