ធនាគារ​វៀតណាម​ថ្មី​មួយទៀត បើក​នៅ​កម្ពុជា

ធនាគារ​វៀតណាម​ថ្មី​មួយទៀត បើក​នៅ​កម្ពុជា

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែ​កុម្ភៈ 14, 2012, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ធនាគារ​វៀតណាម​ថ្មី​មួយទៀត បើក​នៅ​កម្ពុជា.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: