តួនាទី​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ

តួនាទីនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ.

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែ​កុម្ភៈ 21, 2012, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. Comments Off on តួនាទី​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: