កម្ពុជា​ត្រៀម​ទាក់ទាញ​ទេសចរ​ពី​តំបន់​អាស៊ាន

កម្ពុជា​ត្រៀម​ទាក់ទាញ​ទេសចរ​ពី​តំបន់​អាស៊ាន

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែ​មីនា 11, 2012, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ កម្ពុជា​ត្រៀម​ទាក់ទាញ​ទេសចរ​ពី​តំបន់​អាស៊ាន.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: