ដំណោះស្រាយ​លើ​វិវាទ​រវាង​ពាណិជ្ជករ​និង​អតិថិជន​ដែល​ជាវ​ភ្លើង​អគ្គិសនី

ដំណោះស្រាយ​លើ​វិវាទ​រវាង​ពាណិជ្ជករ​និង​អតិថិជន​ដែល​ជាវ​ភ្លើង​អគ្គិសនី

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែ​មីនា 11, 2012, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. Comments Off on ដំណោះស្រាយ​លើ​វិវាទ​រវាង​ពាណិជ្ជករ​និង​អតិថិជន​ដែល​ជាវ​ភ្លើង​អគ្គិសនី.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: