បញ្ហា​ប្ដី​ប្រពន្ធ​រស់​នៅ​ដោយ​មិន​ចុះ​សំបុត្រ​អាពាហ៍ពិពាហ៍

បញ្ហា​ប្ដី​ប្រពន្ធ​រស់​នៅ​ដោយ​មិន​ចុះ​សំបុត្រ​អាពាហ៍ពិពាហ៍.

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែ​មីនា 11, 2012, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. Comments Off on បញ្ហា​ប្ដី​ប្រពន្ធ​រស់​នៅ​ដោយ​មិន​ចុះ​សំបុត្រ​អាពាហ៍ពិពាហ៍.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: