ប្រតិកម្ម​ជំទាស់​ចំពោះ​​គម្រោងសាង​​សង់​ប្រាសាទ​ចំលង​តាម​អង្គរវត្ត​កម្ពុជា

ប្រតិកម្ម​ជំទាស់​ចំពោះ​​គម្រោងសាង​​សង់​ប្រាសាទ​ចំលង​តាម​អង្គរវត្ត​កម្ពុជា

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែ​មីនា 11, 2012, in នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ប្រតិកម្ម​ជំទាស់​ចំពោះ​​គម្រោងសាង​​សង់​ប្រាសាទ​ចំលង​តាម​អង្គរវត្ត​កម្ពុជា.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: