ប្រភព៖ ផម ក

 

មុននឹងចាប់ផ្តើមការជួញដូរ វិនិយោគិនទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តជំហ៊ានងាយៗដូចខាងក្រោម៖
 • ជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ
  • វិនិយោគិនត្រូវជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដែលជាសមាជិករបស់ ផ.ម.ក. ដើម្បីធ្វើជាអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួនក្នុងការជួញដូរមូលបត្រ។
 • បើកគណនីជួញដូរ
  • នៅពេលជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនមូលបត្ររួចហើយ វិនិយោគិនត្រូវបើកគណនីជួញដូរមួយនៅក្រុមហ៊ុនមូលបត្រនោះ ដែលនឹងបន្តបើកឲ្យខ្លួន នូវគណនីសាច់ប្រាក់មួយនៅភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ និងគណនីមូលបត្រនៅប្រតិបត្តិកររក្សាទុកមូលបត្ររបស់ ផ.ម.ក.
   • * វិនិយោគិម្នាក់អាចបើកគណនីជួញដូរតែមួយគត់នៅក្រុមហ៊ុនមូលបត្រមួយ។
  • សម្រាប់វិនិយោគិនជាតិ
   • ដំណើការលម្អិតនឹងជម្រាបជូននៅពេលក្រោយ។
  • សម្រាប់វិនិយោគិនបរទេស
   • ដំណើការលម្អិតនឹងជម្រាបជូននៅពេលក្រោយ។
 • ដាក់បញ្ជា
  • វិនិយោគិនបង្គាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនមូលបត្ររបស់ខ្លួនដាក់បញ្ជាមកកាន់ ផ.ម.ក. ដោយបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងហោចនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖
   • ១. ឈ្មោះមូលបត្រ
   • ២.បរិមាណ
   • ៣.ថ្លៃ
   • ៤.ប្រភេទនៃបញ្ជាទិញ ឬបញ្ជាលក់។
  • វិនិយោគិនអាចបង្គាប់ទៅក្រុមហ៊ុនមូលបត្រឲ្យដាក់បញ្ជា ដោយប្រើប្រាស់មធ្យោបាយទំនាក់ទំនងណាមួយខាងក្រោម៖
   • ១.ឯកសារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ
   • ២.ពាក្យសំដី
   • ៣.សារអេឡិចត្រូនិក
   • ៤.មធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិចដទៃទៀត
Advertisements

Posted on ខែ​ឧសភា 3, 2012, in ការជួញដូរមូលបត្រ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ការចាប់ផ្តើមការជួញដូរ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: