ប្រភព៖ ផ ម ក

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.+ ព័ត៌មានបន្ថែម
03/05/2012 779.57 37.63
02/05/2012 817.20 43.02
30/04/2012 860.22 43.01
27/04/2012 903.23 43.01
26/04/2012 946.24 48.38
more stock information
ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល មូលធនូបនីយកម្មទីផ្សារ ចំនួនមូលបត្រចុះបញ្ជី
Advertisements

Posted on ខែ​ឧសភា 3, 2012, in ការជួញដូរមូលបត្រ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក..

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: