ការ​រំលោភ​កិច្ច​សន្យា​និង​ការ​ផ្ដន្ទាទោស

ការ​រំលោភ​កិច្ច​សន្យា​និង​ការ​ផ្ដន្ទាទោស.

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 20, 2012, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. Comments Off on ការ​រំលោភ​កិច្ច​សន្យា​និង​ការ​ផ្ដន្ទាទោស.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: