កម្រិត​ទោស​ទាក់​ទង​អំពើ​ពុករលួយ​តាម​ក្រុមហ៊ុន

កម្រិតទោសទាក់ទងអំពើពុករលួយតាមក្រុមហ៊ុន.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ កម្រិត​ទោស​ទាក់​ទង​អំពើ​ពុករលួយ​តាម​ក្រុមហ៊ុន.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: