កម្រិត​ទោស​នៅ​ក្នុង​ក្រម​ព្រហ្មទណ្ឌ​ថ្មី

កម្រិតទោសនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌថ្មី.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ កម្រិត​ទោស​នៅ​ក្នុង​ក្រម​ព្រហ្មទណ្ឌ​ថ្មី.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: