ការ​ឃុំ​ខ្លួន​ជន​សង្ស័យ​ជា​បណ្តោះ​អាសន្ន​លើស​ថិរវេលា

ការឃុំខ្លួនជនសង្ស័យជាបណ្តោះអាសន្នលើសថិរវេលា.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in នីតិព្រហ្មទណ្ឌ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ការ​ឃុំ​ខ្លួន​ជន​សង្ស័យ​ជា​បណ្តោះ​អាសន្ន​លើស​ថិរវេលា.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: