ការ​ជួញ​ដូរ​មនុស្ស និង​ការ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​លើ​ផ្លូវ​ភេទ​មនុស្ស

ការជួញដូរមនុស្ស និងការធ្វើអាជីវកម្មលើផ្លូវភេទមនុស្ស.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in នីតិព្រហ្មទណ្ឌ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ការ​ជួញ​ដូរ​មនុស្ស និង​ការ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​លើ​ផ្លូវ​ភេទ​មនុស្ស.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: