ការ​តវ៉ា​ដោយ​បិទ​ផ្លូវ​ជាតិ មាន​ទោស​ឬ​ទេ?

ការតវ៉ាដោយបិទផ្លូវជាតិ មានទោសឬទេ?.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ការ​តវ៉ា​ដោយ​បិទ​ផ្លូវ​ជាតិ មាន​ទោស​ឬ​ទេ?.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: