ការ​បកស្រាយ​ចម្ងល់​ទាក់ទង​នឹង​ច្បាប់​ឯកពន្ធភាព (ភាគ​១)

ការបកស្រាយចម្ងល់ទាក់ទងនឹងច្បាប់ឯកពន្ធភាព (ភាគ១).

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in នីតិព្រហ្មទណ្ឌ, ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. Comments Off on ការ​បកស្រាយ​ចម្ងល់​ទាក់ទង​នឹង​ច្បាប់​ឯកពន្ធភាព (ភាគ​១).

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: