ការ​បក​ស្រាយ​ចម្ងល់​ទាក់ទង​នឹង​បញ្ហា​ទិញ​ផ្ទះ​ជាប់​បំណុល

ការបកស្រាយចម្ងល់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាទិញផ្ទះជាប់បំណុល.

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in នីតិរដ្ឋប្បវេណី, នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. Comments Off on ការ​បក​ស្រាយ​ចម្ងល់​ទាក់ទង​នឹង​បញ្ហា​ទិញ​ផ្ទះ​ជាប់​បំណុល.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: