ការ​ប៉ះពាល់​ដល់​សេរីភាព​បុគ្គល ដោយ​ដណ្ដើម​យក ឬ​ត្រួត​ត្រា​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹក​ជញ្ជូន

ការប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពបុគ្គល ដោយដណ្ដើមយក ឬត្រួតត្រាលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in ព័ត៌មានទាក់ទងវិស័យច្បាប់. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ការ​ប៉ះពាល់​ដល់​សេរីភាព​បុគ្គល ដោយ​ដណ្ដើម​យក ឬ​ត្រួត​ត្រា​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹក​ជញ្ជូន.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: