ការ​ផ្ដន្ទា​ទោស​លើ​បទ​កំហែង​ទារ​ប្រាក់

ការផ្ដន្ទាទោសលើបទកំហែងទារប្រាក់.

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in នីតិព្រហ្មទណ្ឌ. Bookmark the permalink. Comments Off on ការ​ផ្ដន្ទា​ទោស​លើ​បទ​កំហែង​ទារ​ប្រាក់.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវបានបិទ។

%d bloggers like this: