ការ​រួម​រស់​ជាមួយ​គ្នា​ដោយ​មិន​មាន​រៀប​អាពាហ៍ពិពាហ៍

ការរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយមិនមានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in នីតិរដ្ឋប្បវេណី. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ការ​រួម​រស់​ជាមួយ​គ្នា​ដោយ​មិន​មាន​រៀប​អាពាហ៍ពិពាហ៍.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: