ការ​រើសអើង​សកម្មភាព​ចលនា​សហ​ជីព​តាម​រោងចក្រ

ការរើសអើងសកម្មភាពចលនាសហជីពតាមរោងចក្រ.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in នីតិការងារ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ការ​រើសអើង​សកម្មភាព​ចលនា​សហ​ជីព​តាម​រោងចក្រ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: