ការ​វិនិយោគ​លើ​ការ​សាង​សង់​កើន ៥% ក្នុង​ត្រី​មាស​ទី​មួយ

ការវិនិយោគលើការសាងសង់កើន ៥% ក្នុងត្រីមាសទីមួយ.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ការ​វិនិយោគ​លើ​ការ​សាង​សង់​កើន ៥% ក្នុង​ត្រី​មាស​ទី​មួយ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: