ការ​វិភាគ​របស់​អ្នក​ច្បាប់​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​ទប់​ស្កាត់​អំពើ​ពុក​រលួយ

ការវិភាគរបស់អ្នកច្បាប់ទាក់ទងនឹងការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយ.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in នីតិព្រហ្មទណ្ឌ. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ការ​វិភាគ​របស់​អ្នក​ច្បាប់​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​ទប់​ស្កាត់​អំពើ​ពុក​រលួយ.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: