ចម្លើយ​តប​ចំពោះ​សំណួរ​អំពី​ការ​ដាំ​ដើម​ឈើ​នៅ​តាម​ព្រំ​ដី

ចម្លើយតបចំពោះសំណួរអំពីការដាំដើមឈើនៅតាមព្រំដី.

Advertisements

About Chin Vannara

ប្លក់នេះរៀបចំឡើង សម្រាប់ការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ជាផលប្រយោជន៍ដល់និស្សិត និង អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​។

Posted on ខែមិថុនា 27, 2012, in នីតិដីធ្លី, នីតិរដ្ឋប្បវេណី, នីតិឯកជន. Bookmark the permalink. បាន​បិទ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ នៅ ចម្លើយ​តប​ចំពោះ​សំណួរ​អំពី​ការ​ដាំ​ដើម​ឈើ​នៅ​តាម​ព្រំ​ដី.

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: